زبان و فرهنگ

۴۰۰ تا از لغات و اصطلاحات کاربردی زبان کردی با ترجمه فارسی

 لغات و اصطلاحات کاربردی زبان کردی با ترجمه فارسی
لغات و اصطلاحات کاربردی زبان کردی با ترجمه فارسی

 

مقدمه:

مردم کرد زبان، آداب و رسوم خاص خود را دارند و فرهنگ آنها ریشه در فرهنگ باستانی دارد. کلمه کُرد در زبان فارسی به معنای دلیر و پلوان می باشد. ویژگی های خاص گویش های متنوع زبان کردی باعث متمایز شدن این گویش ها از یکدیگر شده است. اورامی، گوران و زازا، سورانی و کُرمانجی. کردها به میهن دوستی و مهمان نوازی معروفند و اگر شما مسیرتان به یکی از شهرهای کرد زبان کشورمان بیافتد حتماً این خصلت آنها را به عینه مشاهده خواهید کرد. اما آنچه که در این مطلب به شما می آموزیم، شما را در بیان منظور خود به این مردمان غیور و دلاور یاری خواهد نمود.

در ابتدا بهتر است با ماه های سال به زبان کردی آشنا شوید. در جدول زیر اسامی ماه های سال به دو گویش سورانی و کرمانجی که از گویش های زبان کردی هستند آورده شده است:

شماره ماه های سال اسامی ماه ها به زبان کردی – گویش سورانی اسامی ماه ها به زبان کردی – گویش کرمانجی
۱ فروردین خاکه لیوه نیسان
۲ اردی بهشت گولان گولان
۳ خرداد جوزه ردان حه زیران
۴ تیر پوو شپه ر تیره مه
۵ مرداد گه لاویژ ته باخ(ناب)
۶ شهریور خه ر مانان نیلوون
۷ مهر ره زبه ر جو وتمه
۸ آبان خه زه لودر، گه لا ریزان مژدار
۹ آذر سه رما وه ز کانون
۱۰ دی به فرانبار چله
۱۱ بهمن ریبه ندان سه بات
۱۲ اسفند ره شه مه ئادار
زبان کردی
زبان کردی

در جدول زیر می توانید لیست کلمات پر کاربرد به زبان کردی را مطالعه کنید.

شماره واژه به فارسی معنی واژه به زبان کردی
۱ لب لچ
۲ چهره صباح
۳ موهای جلو کله انسان پرچ
۴ شکم گی یه
۵ سر که پو
۶ پا – لنگ قل
۷ سبیل سو ویل
۸ مو ها پیرچ
۹ برادر برانگ
۱۰ خواهر خو ویشک
۱۱ پسر عمو و دخترعمو تا ته زا
۱۲ پدر زن و مادرزن خوه سیره
۱۳ شوهر میرده
۱۴ شرور له چه ر
۱۵ ریشخند تیز
۱۶ لجاجت دیزه پیزه
۱۷ پرحرف – وراج چینه دراز
۱۸ غیبت مه زه مه ت
۱۹ زبان بازی حل فرو
۲۰ مغرور بای دار
۲۱ یکدنده مین جه ر
۲۲ کینه توز دل گه ن
۲۳ مفت گو ول وه ش
۲۴ چانی زنی چه ک چینه
۲۵ بی دست و پا – بی بخار په خمه
۲۶ آشفتگی ره م رو
۲۷ خار و خاشاک چه خچیله
۲۸ کلک بازی رپ شیله
۲۹ گاو ماده منگا
۳۰ سگ ماده ده ل
۳۱ سگ گه مال
۳۲ احشام دونیا
۳۳ بره وه رک
۳۴ روزنه کونا باجه
۳۵ دوتا عطسه پشت سرهم جه خت
۳۶ سرفه قو ته
۳۷ عطسه پیشمه
۳۸ سک سکه نیس کینک
۳۹ سکوت کش مات
۴۰ ظرفیت ده رین
۴۱ خلوت چول هول
۴۲ دوباره دواره
۴۳ نفس عه نه
۴۴ زیاد چه ل چه ل
۴۵ فراوان کم چل نو من
۴۶ لباس پرتال
۴۷ پارچه پرو
۴۸ آماده سرحال گورج
۴۹ آغوش بالوش
۵۰ گل و لای خه ره
۵۱ احوالپرسی کیف دماقی
۵۲ زنده بماند بژیی
۵۳ سروصدا گور گه ر
۵۴ استفراغ هیژ
۵۵ استفراغ هیق
۵۶ گرفته – ناراحت مه خ مین
۵۷ فرار ره م رو
۵۸ دسته جمعی جیرنه پیرنه
۵۹ خرد هیروش
۶۰ آب باریکه نیمیرو
۶۱ تبعیض دو چووه کی
۶۲ چاله چوله چال پلوقی
۶۳ آب گل آلود لی غین
۶۴ پاک کن خه ط سر
۶۵ پاره شده دیر یا یه
۶۶ رنجیده ته زیایه
۶۷ دردسر داکوکه
۶۸ جنجال گورم تی
۶۹ جا ونج
۷۰ قوت ئاز
۷۱ لب و لوچه ده م لو
۷۲ کاری به سر دیگران آوردن ده گه
۷۳ تحریک کردن دوو
۷۴ آبرو بردن گال دای ین
۷۵ محکم قایم
۷۶ مقداری پیخت
۷۷ کنار لاپه لی
۷۸ بسته پیت رو
۷۹ خسته شده کپیایه
۸۰ خراب شده رمیایه
۸۱ خسیس چه نگوره
۸۲ طناب به له تک
۸۳ پرنشده یا نصفه کیله
۸۴ بیماری واگیر ویشم
۸۵ چشمی که پلک های آن روی هم باشد چاو نی قه نه
۸۶ عصر ایواره
۸۷ بد کثیف نجس پیس
۸۸ هوشیار ویریا
۸۹ بخود لرزیدن سیزیرگه
۹۰ چرت چرچ
۹۱ چرت خاودلوف
۹۲ جستجو فیر
۹۳ طرفداری ده م سری
۹۴ بلا ده گه
۹۵ بگو مگو ده قه مه قه
۹۶ بی نظم شلپی تری
۹۷ بچه مظلوم ده له شر
۹۸ مشتری مه میل
۹۹ اینجا دیره – ئیره
۱۰۰ هندوانه شومی
۱۰۱ هسته ، دانه چنجک
۱۰۲ مشت گورمچ
۱۰۳ سیلی چپاله
۱۰۴ نشست کردن هروم
۱۰۵ درخت دار
۱۰۶ درختچه خاردار درک
۱۰۷ گیاه واحد چل
۱۰۸ می شناسی ئه ژ ناسی
۱۰۹ بعد ایمدالکی
۱۱۰ دست وازی
۱۱۱ کوتاه قد کوتاه قد
۱۱۲ پر حرف زور  بلی
۱۱۳ کهنه شر رک پریک
۱۱۴ قاشق کُچکِکی
۱۱۵ پیدا دیار
۱۱۶ آقا کاکا
۱۱۷ اوضاع و احوال ده‌نگو
۱۱۸ واقعاً به راستی
۱۱۹ مشغول سه‌رقاڵی
۱۲۰ خوب خاس,باش,چاک
۱۲۱ بد گه‌ن,خراپ
۱۲۲ پدر دای
۱۲۳ مادر باوک
۱۲۴ سلامت ساق
۱۲۵ محترم به‌ڕێز‌
۱۲۶ بدون بێ
۱۲۷ مشکل وه‌ی
۱۲۸ تمام دوای
۱۲۹ به آن بیری
۱۳۰ نیست نیه
۱۳۱ مطمئنا به‌ دڵنیاییه‌وه‌
۱۳۲ میتوانی ئه‌توانی
۱۳۳ سعی هەوڵی
۱۳۴ خودت خۆت
۱۳۵ مهم گرینگ
۱۳۶ فراموش مەکەوە
۱۳۷ انسان مرۆڤێکی
۱۳۸ فهمیده تێگە
۱۳۹ اشکال قه‌ی
۱۴۰ مگر چما
۱۴۱ تقاضا داوا
۱۴۲ بخشش لێبوردن
۱۴۳ نداره ناکا
۱۴۴ ندارم ئه‌که‌م
۱۴۵ تو رو خدا تخوا
۱۴۶ از تو لێت
۱۴۷ جانمی گیانمی
۱۴۸ چشممی چاومی
۱۴۹ نفسمی هه‌ناسه‌می
۱۵۰ مواظب چاوت
۱۵۱ خسته ماندوو
۱۵۲ باش بێت
۱۵۳ نسل، نژاد توره مه
۱۵۴ ترقه توق، توقه
۱۵۵ پوست توخ، توژ
۱۵۶ کشتی زوره بانی
۱۵۷ دارای بدن قوی و زورمند تیک سرماو
۱۵۸ پارچه مندرس و پاره تیتول
۱۵۹ تارهای پشم پیچیده تیسک
۱۶۰ حد و انتهای چیزی جه م سه ر
۱۶۱ اکنون جاری
۱۶۲ سرازیر شدن جاله بو نه وه
۱۶۳ خسته جده وه
۱۶۴ پاک کردن و لای روبی جوی جو مال
۱۶۵ مزرعه مه زرا
۱۶۶ جرعه ای آب- آب کم چور
۱۶۷ غمگسار خم گه وینه
۱۶۸ قلبم دلم
۱۶۹ تپش قلب دله کوته
۱۷۰ مشاجره دمه قالی
۱۷۱ به ده
۱۷۲ تمارض ده رده داس
۱۷۳ مسموم داو
۱۷۴ وگرنه ده نا
۱۷۵ نشانه ، علامت دروشم
۱۷۶ لاغر، بی حال دژ، کز
۱۷۷ دیشب دونی شه وی
۱۷۸ زیرک ، دانا زور زان
۱۷۹ ریا، تملق رستن
۱۸۰ مادرزادی زگ ماک
۱۸۱ لیاقت، عرضه زیپک
۱۸۲ دختر باهوش سه ره ژن
۱۸۳ دختر باهوش سه ره سودره
۱۸۴ احتضار سه ره مه رگ
۱۸۵ نتیجه کار سه ر باقی
۱۸۶ سبد بزرگ ساقور
۱۸۷ سو، طرف سوچ
۱۸۸ قوت ، رمنده سل
۱۸۹ شبگیر شه وی کی
۱۹۰ آبیاری درختان شه واو
۱۹۱ نامرتب شپرزه
۱۹۲ نامرتب تیکه له ، پیکه له
۱۹۳ طناب پنبه ای شریت
۱۹۴ رقیق شل
۱۹۵ درشت اندام فیته ره
۱۹۶ راست قیله
۱۹۷ چپ قاچ
۱۹۸ زاویه، گوشه قولینچک
۱۹۹ لاقید و بی غم که  تره خم
۲۰۰ زورگو که له گا

و حالا در جدول زیر لیست افعال پر کاربرد زبان کردی را مشاهده نمایید.

شماره معادل واژه در زبان کردی واژه فارسی
۱ پوستم کنده شد توخم چو
۲ روبرو شدن توش بون
۳ در هم فرو بردن تیک کردنه و
۴ از خواب پریدن تیک را بون
۵ برای آزار کسی قیام کردن ده لینک لی هه ل مالین
۶ تورا می بخشم ده ت ب خشم
۷ خسته شده ام شل و کوت بوم
۸ نادر و کمیاب شده نادر پشت شیران
۹ به دنبال هاوار
۱۰ چکیدن آب از جیزی چورانه وه
۱۱ سازش کردن حاوانه وه
۱۲ الهام شد چقی
۱۳ مسموم کردن ده رمان داو کردن
۱۴ به خوردش بده ده ر خواردی ده
۱۵ عصبانی شد، از جا در رفت توره بو
۱۶ بیرون آوردن، تربیت کردن ده رینان
۱۷ صرفه جویی کردن ده ست پیوه کردن
۱۸ به فریادم برس ده فریام وه ره
۱۹ فرصت نمی کنم ده فریا نا که وم
۲۰ از اسب فرود آمدن داکه زین
۲۱ تنبل و سست شدن داهیزان
۲۲ پیدا بود دیار بو
۲۳ رمیدن ره وینه وه
۲۴ گذشتن را بردن
۲۵ گذراندن را بو واردن
۲۶ راندن رادان
۲۷ تکان دادن راژاندن
۲۸ فرو رفتن رو چون
۲۹ بریز روی که
۳۰ ریزش باران ریژنه
۳۱ قهر کردن زیز بون
۳۲ سر گرفتن سه ر گرتن
۳۳ خورشید غروب کرد سیره هه ل گیرا
۳۴ پژمرده شده سیس بووه
۳۵ سینه کش(به سختی راه رفتن) سینه کیش
۳۶ مخفی کردن شاردنه وه
۳۷ کسی را شرمنده کردن که چه ترین
۳۸ سرزنش کردن و طعنه زدن تانه
۳۹ طاقن و قدرت داشتن تابوشت وه
۴۰ اداره کردن ره نیو هینان
۴۱ درحال گریختن ری که ون
۴۲ سرو صدا کردن زاوه ماک ره
۴۳ آماده باش ساز به
۴۴ گشودن، باز کردن کردنه وه
۴۵ خسته و بی حال شدن ماندو و مجرو
۴۶ بانگ بر زدن نه رراندن
۴۷ نزدیک بود وه خت بو
۴۸ نزدیک بود نیزیک بو
۴۹ نزدیک بود وه ختا بو
۵۰ بد و بیراه گفتن. دشنام دادن وه ک سه گ ده ر شاوه
۵۱ حفر کردن، کندن هه ل که ندن
۵۲ مرتب کردن هه ل وه ژاردن
۵۳ روشن بودن هاییسان
۵۴ جوان شدن جوان بی
۵۵ نبودن نه بووه

حدول زیر هم  کلمات مورد استفاده در مکالمه و احوالپرسی زبان کردی را نشان می دهد.

شماره واژه فارسی معادل واژه به زبان کردی
۱ سلام سّلاو
۲ وقتت بخیر ده‌مباش
۳ خوبی؟ چاکی؟
۴ چطوری؟ چّونی؟
۵ دستتون درد نکنه به زیاد به
۶ بیا هانِه
۷ بگیر بیگیروهُ
۸ چایی بیار چای بیهِنه
۹ خوش اومدین بِخیر هاتِین
۱۰ غذا بکشید غذای بیکِشِنه
۱۱ در خدمتتونم لِه خذمّتتانم
۱۲ ببخشید بیبّخشِنه
۱۳ بفرمایید فّرمو
۱۴ بنشینید دانیشین
۱۵ کجایی؟ له‌ کوێی؟‌
۱۶ خسته نباشی ماندوو نه بی
۱۷ خیلی ممنون زۆر سپاس
۱۸ همچنین هه‌روه‌ها
۱۹ چطور؟ چۆن
۲۰ قابل نداره شایه‌نی نیه
۲۱ مبارک باشه پیرۆز بێت‌
۲۲ کوچکتم بچووکتم
۲۳ بزرگوار گه‌وره
۲۴ زنده باشی بژیت‌
۲۵ خیلی متاسفم زۆر به‌داخم ‌
۲۶ معذرت ببوره
۲۷ ببخش ببوره
۲۸ التماس میکنم ئه‌پاڕێمه‌وه
۲۹ خدا به همرات عزیزم خوات له‌گه‌ڵ خوشه‌ویستم
۳۰ مواظب خودت باش چاوت وه‌ خۆتۆ بێت

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا